Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2017

exploode
Nic mnie tak nie dobija jak ta bezradność. To, że musisz grzecznie przypominać ludziom, by coś zrobili dla ciebie.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

March 29 2017

exploode
Za krótką chwilę pełnego szczęścia płaci się przewlekłym bólem.
— Anna Maria Nowakowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaalliwantisyou alliwantisyou
exploode
3368 5718 390
0907 93d6 390

artruby:

Laura Powell. 

Reposted fromtoukofukawa toukofukawa viayeahlow yeahlow
exploode
5525 ad64 390
Reposted fromleukopenia leukopenia viameovv meovv
7889 47b1 390

March 28 2017

exploode
Reposted fromoll oll viaalliwantisyou alliwantisyou
exploode
najgorzej jest chyba wtedy, kiedy nie ma się z kim cieszyć.
Reposted frombreakaway breakaway viaalliwantisyou alliwantisyou
exploode
Bać się i robić - to jest odwaga!

March 27 2017

exploode
0085 0e03 390
Reposted from9minutowa 9minutowa vianowaczi nowaczi
exploode
7948 8c9f 390
Reposted frommhsa mhsa vianowaczi nowaczi

March 26 2017

exploode
Moim zdaniem alkohol, narkotyki są substytutem więzi i relacji. Paradoks polega na tym, że powszechnie się myśli o alkoholu, narkotykach czy pornografii jako o czymś złym, co niszczy daną osobę. I to prawda. Ale równocześnie można pomyśleć inaczej, że to jest coś dobrego, w czym ten  człowiek czuje się bezpiecznie, bo ów stan podniecenia albo substancja, np. alkohol, są przewidywalne – on go pije, chroni się w nim i czuje się bezpiecznie, on stanowi w pewnym  momencie jego najważniejszą relację. Narkotyki, seks, alkohol, zakupy stają się substytutem relacji, której ci ludzie nie mają.
exploode
Jeśli dojdziesz do ładu z własnym wnętrzem, wówczas to, co zewnętrzne, samo się ułoży. Rzeczywistość pierwotna tkwi wewnątrz, a zewnętrzna jest wobec niej wtórna.
— Eckhart Tolle
exploode

Zaryzykuj wszystko, bo nie zyskasz niczego.

— Geoffrey de Charny
Reposted frominpassing inpassing viaalliwantisyou alliwantisyou
exploode
3163 e380 390
Reposted fromoll oll viaalliwantisyou alliwantisyou
exploode
8384 7ea6 390
Reposted frompeptodowicz peptodowicz viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
exploode

March 25 2017

6496 a5f9 390
Reposted frompengin pengin viajethra jethra

March 23 2017

exploode
Mieć taką osobę co uspokoi serce.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl